Blog

Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

AK
2024-03-14

Rozdział 3 od przepisu art. 31 do art. 37 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych reguluje kary i okoliczności wpływające na wymiar kary oraz jej konsekwencje.


Przyjrzyjmy się bliżej przepisowi art. 31 ww. ustawy, w którym znajdziemy katalog kar:

1. Upomnienie

2. Nagana

3. Kara pieniężna

4. Zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi


Kara pieniężna wymierzana jest w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia osoba, która jest odpowiedzialna za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego należnego w roku, a którym doszło do tego zdarzenia.


Karę zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi wymierza się na okres od roku do 5 lat.


Karę pieniężną lub karę nagany można wymierzyć, gdy

1. nie została wpłacona lub została zwrócona należność Skarbu Państwa, JST lub JSFP w znacznej wysokości;

2. bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia zaciągnięto zobowiązanie lub dokonano wydatku w znacznej wysokości;

3. zapłacono ze środków publicznych odsetki, kary lub opłaty albo oprocentowanie w znacznej wysokości;

4. udzielono zamówienia publicznego z istotnym naruszeniem zasady uczciwej konkurencji lub zasady równego traktowania wykonawców – wymierza się karę pieniężną.


Karę upomnienia można wymierzyć w szczególności w przypadku, gdy stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie jest znaczny.


Można wymierzyć także karę łączną w przypadku sprawcy, który dopuścił się kilku czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a sprawa o te czyny jest objęte jednym postępowaniem.