Blog

Jak powinno w okresie pandemii wyglądać prawidłowe zwołanie grupy roboczej?

Adam Mołdoch
2020-08-06

W dniu 26 marca 2020r. MRPiPS opublikowało Instrukcję dot. sposobu organizacji ZI i GR oraz relacji procedury NK. W myśl tej Instrukcji należy m.in.:

- działalność ZI ograniczyć do niezbędnych zadań (np. powoływania grup roboczych), wykonywanych zdalnie np. telefoniczne powoływanie grup;

- praca na rzecz rodzin w oparciu o działania grup roboczych;

- zgłoszenia dot. przemocy przyjmować telefonicznie, email i przekazywać do Policji, ustalając dalszy tok postępowania;

- bieżące ustalenia dot. sytuacji rodzin, dokonywać między członkami GR, za pośrednictwem tel., email;

- jeżeli odbywa się tradycyjne posiedzenie GR - zasady bezpieczeństwa wdrożyć – rękawiczki, maseczki, płyny, itp;

-po ustaleniu indywid. planu pomocy, członkowie grupy roboczej tj., pracownik socjalny telefonicznie kontaktuje się z osobą podejrzewaną o doświadczenie przemocy a dzielnicowy telefonicznie kontaktuje się z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy;

-w szczególnych przypadkach dopuszcza się bezpośrednie spotkanie z ofiarą przemocy i wizytę w środowisku ( z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa);

Co do zasady możemy powiedzieć, iż Instrukcja obowiązuje w czasie trwania stanu epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2. Grupy robocze powoływane są przez Zespół w formie tradycyjnej tj. papierowej ale z zastrzeżeniem w treści Zarządzenia, iż posiedzenie GR odbędzie się w formie zdalnej, z określeniem terminu posiedzenia oraz sposobu zdalnej komunikacji tj., np. za pośrednictwem telefonów, aplikacji SKYPE, itp.

Szkolenia w tym temacie